Miljögeoteknik

Miljömedvetandet i samhället ökar och därmed också vikten av miljöundersökningar.

Vi på GEO-gruppen AB har specialutrustning för upptagning av jord och vatten i samband med miljöteknisk provtagning.
Tillsammans med ett ackrediterat laboratorium utför vi miljöbedömningar för olika områden och situationer.

Miljöundersökningar blir ofta aktuellt vid t.ex. nybyggnation, ombyggnation, rivning, ägarbyte m.m.
För att en effektiv och för kunden bra sanering av marken skall kunna utföras, är det nödvändigt att alla
eventuella föroreningar kartläggs på ett riktigt sätt. GEO-gruppen AB har den kunskapen.

GEO-gruppen AB mäter även markradonhalt, ofta i samband med geotekniska utredningar
så att nya byggnader kan konstrueras på ett radonsäkert sätt.

Dessutom utför vi siktanalys av jordar i samband med exempelvis uppföranden av avloppsanläggningar.